Meppeler Kamerkoor

Privacyverklaring Meppeler Kamerkoor Cigale

Het Meppeler Kamerkoor Cigale (verder genoemd als Cigale) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Contactgegevens van het koor zijn te vinden op de website:

http://www.meppelerkamerkoorcigale.nl

 

Het bestuur is de “Functionaris Gegevensbescherming” van Cigale. Het bestuur is te bereiken via meppelerkamerkoor@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cigale verwerkt op zijn openbare website geen persoonsgegevens van bezoekers, omdat op deze site geen persoonsgegevens achtergelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins waar persoonsgegevens worden weergegeven.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Cigale verwerkt de persoonsgegevens van:

leden van de vereniging

oud-leden

dirigent en oud-dirigenten

aspirant-leden (evt. wachtlijst)

vrienden/donateurs/sponsoren

geïnteresseerden

musici die aan onze concerten meewerkten.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Cigale verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

organiseren van koorrepetities en concerten/optredens

ledenadministratie door het bestuur voor registratie van lidmaatschap

gegevens vrienden/donateurs /adverteerders met doel ‘fondsenwerving’.

Het delen van deze gegevens op deze ledenlijst gebeurt na uitdrukkelijke toestemming van het betreffende persoon. De lijsten hebben tot doel om te kunnen communiceren over de kooractiviteiten.

De persoonsgegevens worden bewaard door de secretaris, op een externe harde schijf.

 

Welke gegevens bewaren wij

van koorleden: ledenlijst met naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, datum ingang lidmaatschap, stemsoort, verslag van gehouden stemtests deze lijst wordt uitsluitend gedeeld met de leden van het bestuur van Cigale.

van de overige groepen: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, status (welke groep)

Geautomatiseerde besluitvorming

Cigale neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van de vereniging) tussen zit.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cigale bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 

Gedurende het lidmaatschap:

ledenlijst met naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, eventuele (bestuurs)functie, stemsoort; deze lijst wordt uitsluitend gedeeld met de leden van het koor. Het delen van deze gegevens op deze ledenlijst gebeurt na uitdrukkelijke toestemming van de leden.

inloggegevens besloten deel van de website.

Na het lidmaatschap:

oud-ledenlijst met naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, datum start en uitschrijven lidmaatschap, stemsoort; deze lijst wordt uitsluitend gedeeld met de leden van het bestuur. Het delen van deze gegevens op deze ledenlijst gebeurt na uitdrukkelijke toestemming van het betreffende oud-lid.

Overige groepen: zolang als deze gegevens relevant zijn voor het koor. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met de leden van het bestuur. Het delen van deze gegevens gebeurt na uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Cigale verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Een koorlid heeft het recht om haar/zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft het koorlid het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van haar/zijn persoonsgegevens door Cigale. In dat geval zal het bestuur van Cigale met het koorlid overleggen in hoeverre dit participatie in het koor in de weg staat.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cigale neemt de bescherming van de gegevens serieus en neemt zo nodig passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. De externe harde schijf met persoonsgegevens is middels een password beveiligd. Slechts twee bestuursleden zijn op de hoogte van dit password. Daarnaast informeren wij al onze leden over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Communiceren naar groepen

Als Cigale communiceert via de email met groepen dan zal dat gebeuren door middel van bcc's (blind carbon copy), waardoor de mailinglijst niet openbaar wordt.

Privacyverklaring Meppeler Kamerkoor Cigale

23-5-2018